pajor
SINCE 1994

Handelsbetingelser

Handelsbetinglser for: 


PAJOR ApS 
Slotsbryggen 7
4800 Nykøbing F
CVR. 30102215  

Opdateret 09.06.2023   

1.0 Generelt

Handelsbetingelser definerer forholdet imellem Kunden og PAJOR ApS.
Handelsbetingelserne er et bilag til det enkelte tilbud, som Kunden får tilsendt per e-mail. Handelsbetingelserne accepteres omgående idet Kunden mundtligt som skriftligt accepterer det af PAJOR ApS fremsendte tilbud.  

 

2.0 Tilbud og bestilling 

Alle af PAJOR ApS fremsendte tilbud er gældende i 2 måneder fra fremsendelsesdato. Tilbud, som ikke accepteres inden for 2 måneder fra fremsendelsesdatoen, kan ikke accepteres og må derfor genformuleres og genfremsendes af PAJOR ApS.  

Alle af PAJOR ApS’ fremsendte tilbud gør Kunden opmærksom på PAJOR ApS’ handelsbetingelser, hvorfor samarbejdet indledes i god tro om at Kunden er bevist om sine forpligtelser ifølge med samarbejdet.  

2.1 Priser 

Alle fremlagte priser i forbindelse med tilbudsafgivelse, mundtligt som skriftligt, er angivet i danske kroner og ekskl. moms og afgifter.  

Vi forbeholder os retten til fra dag til dag at ændre vore priser uden forudgående samtykke eller varsel. PAJOR ApS tager endvidere til enhver tid forbehold for tastefejl, fejl i mundtlig tale, fejl i angivne priser og fejl i datoangivelser ifølge med tilbudsafgivelse. 

I forbindelse med prisændringer på årlige faktureringer, serviceaftaler, sikkerhedsaftaler og hostingaftaler, så varsles prisreguleringen senest 1 måned før næste fakturereringsdato pr. e-mail.  

2.1.1 Adresse-informationer
Det er til enhver tid Kundens ansvar at sikre, at PAJOR ApS har adgang til opdaterede, korrekte og fyldestgørende kontaktoplysninger ifølge med ovenstående afsnit.  Ændringer i kontaktoplysninger skal derfor ske via e-mail til info@pajor.dk   

2.2 Vedrørende bestilling 

Når Kunden accepterer det af PAJOR ApS fremsendte tilbud, er ordren afgivet og bestillingen bindende. Det betyder, at Kunden ved ordreafgivelse accepterer at dennes eventuelle fortrydelsesret frafalder uagtet hvornår ordren påbegyndes, afvikles, afsluttes eller leveres. 

2.3 Betaling  

Ved køb af enkelte ydelser faktureres Kunden efter ordren er gennemført og leveret til Kunden eller ved anført ratebetaling som det af PAJOR ApS fremsendte tilbud foreskriver.   

Sikkerhedsaftaler, domæneregistrering, hosting og webhotel faktureres ved forudbetaling for næstkommende periode, som er et år, en måned eller et kvartal.  

 2.4 Betalingsbetingelser
Kunden vil modtage en af PAJOR ApS fremsendt faktura, som fremsendes via e-mail til Kunden i overensstemmelse med Kundens oplyste kontaktinformationer.  

Det er til enhver tid Kundens ansvar at sikre, at PAJOR ApS har adgang til opdaterede, korrekte og fyldestgørende kontaktoplysninger ifølge hermed. 

Såfremt Kunden ikke betaler det forfaldne beløb på forfaldsdatoen, påløber der uden varsel herom 2% renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen (i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling) + et rykkergebyr på DKK 100,- pr. Rykker. 

Der pålægges endvidere et kompensationsgebyr på 310,- DKK ekskl. moms ved forsinket betaling. 

PAJOR ApS forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til tredjepart, såfremt dette vurderes fordelagtigt i forhold til inddrivelsen af det forfaldne beløb.  

PAJOR ApS forbeholder sig endvidere retten til øjeblikkeligt at kunne ophæve Kundens samarbejde med PAJOR ApS, samt slette/opsige/spærre Kundens domæne, Kundens webhotel og Kundens adgang til digitale vare og aktiver ved forsinket eller udeblivende betaling indtil betaling er sket.  Tilbageholdelse af services, adgange og opsigelse af domæner, services og webhoteller fritager ikke Kunden for betaling. 

I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder PAJOR ApS sig ret til at modregne et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til Kunden.  

2.5 Aftalers varighed
Samarbejdsaftaler løber i den periode, som er defineret i det af PAJOR ApS fremsendte tilbud. Samarbejdsaftalen forlænges herefter med en ny periode af samme varighed som foregående periode, såfremt aftalen ikke er opsagt senest 1 uge før fornyelsesdatoen.  

Hostingaftaler, domæneregistreringer og sikkerhedsaftaler løber dog altid i minimum 12 måneder medmindre andet fremgår af det af PAJOR ApS fremsendte tilbud.  

Fornyelsesdatoen for ovenstående er faktureringsdatoen.  

2.6 Reklamationsret
PAJOR ApS giver endvidere 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten er gældende for fejl og mangler i materiale og/eller fabrikation. PAJOR ApS tilbyder Kunden at få varen repareret eller ombyttet, at få pengene retur eller et nedslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.  

Vi gør opmærksom på, at reklamationen ikke er gældende for fejl eller skader forårsaget af forkert håndtering af produktet/ydelsen.  

Det kræves endvidere at Kunden reklamerer i “rimelig tid” efter at Kunden er blevet bevist om fejl og mangler i materiale og/eller fabrikation. 

PAJOR ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. 

2.7 Refusion
I tilfælde hvor PAJOR ApS tilbyder refusion som følge af reklamationsretten bedes Kunden fremsende bankoplysninger i form af registreringsnummer og kontonummer til kim@pajor.dk, så det aftale beløb kan overføres.  

Registreringsnummer og kontonummer kan uden risiko udleveres pr. E-mail eller ved anden elektronisk form, da disse ikke er personfølsomme oplysninger. Registreringsnummer og kontonummer vil kun blive opbevaret indtil overførslen er gennemført, og vil kun blive anvendt til refusionsformål. 

 

3.0 Test og overdragelse 

Særligt for køb af websites, webshops, visuelle identiteter og digitale designs. 

Hjemmesider, webshops, visuelle identiteter og digitale design tildeles en 14-dages prøveperiode, hvor eventuelle funktionsfejl, tastefejl og strukturelle fejl kan blive rettet uden yderligere fakturering. Efter 14 dages drift anses hjemmesider, webshops, visuelle identiteter og digitale designs som leveret og accepteret af Kunden. 

Hvis Kunden inden for dennes 14-dages prøveperiode retter henvendelse til PAJOR ApS om funktionsfejl, tastefejl og strukturelle fejl, så vil disse fejl blive udbedret af PAJOR ApS uden beregning og snarest muligt efter at reklamationen er modtaget.  

Når Kundens 14-dages prøveperiode udløber, så vil Kundens ønsker til eventuelle ændringer i design og funktionalitet ikke længere være omfattet af det tidligere accepterede tilbud, hvorfor nyt tilbud afgives af PAJOR ApS. Såfremt det nye tilbud accepteres af Kunden, så igangsættes opgaven snarest herefter.  

 

4.0 Opsigelse og overdragelse

Opsigelse af et samarbejde skal ske skriftligt til kim@pajor.dk. Opsigelse fritager ikke for eventuelle betalinger som på opsigelsesdagen er betalingspligtige – uanset om disse er faktureret eller ikke.  

Ved opsigelse fremsender PAJOR ApS slutfaktura med mindre at andet er aftalt.  Opsigelsen er først gyldig når PAJOR ApS har bekræftet opsigelsen. 

4.1 Overdragelse
PAJOR ApS har ret til at overdrage alle eller væsentlige dele af aktiver, som er udarbejdet eller under udarbejdning af PAJOR ApS i tilfælde af salg eller anden overdragelse af virksomheden, virksomhedens aktiver eller virksomhedens aktiviteter.  

 

5.0 Sikkerhedsaftaler og hosting 

Særligt for tekniske opdateringer og hosting af websites.  

En sikkerhedsaftale på et websites omfatter tekniske opdateringer af WordPress CMS, anvendte plugins og hosting af website. Opdateringer omfatter opdateringer til nyeste tilgængelige version af WordPress CMS, af anvendte plugins og løbende sikkerhedsopdateringer, som kan afværge at websitet angribes af tredjeparter.  

Såfremt Kunden vælger ikke at hoste sit website hos PAJOR ApS er PAJOR ApS ikke forpligtiget til at tilbyde en sikkerhedsaftale.  

Sikkerhedsaftaler løber i den periode som er specificeret i ordren og er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Såfremt at Kunden ikke har betalt sin serviceaftale har PAJOR ApS har ret til at afvente med yderligere servicearbejde indtil aftalens forfaldne rater er betalt.  

Et sådant ophold i servicearbejde frigør dog ikke Kunden fra betalingspligten. 

5.1 Ændring af sikkerhedsaftaler
Kunden kan til enhver tid ændre sin sikkerhedsaftale til en sikkerhedsaftale til en højere pris. En eventuelt allerede forudbetalt sikkerhedsaftale vil herved blive modregnet i prisen på den nye sikkerhedsaftale. Ændring til en sikkerhedsaftale med en lavere pris kan kun ske med virkning fra en ny periode. 

5.2 Hosting
PAJOR ApS tilbyder hosting af websites og webshops via Curanet. Kunden accepterer derfor Curanets forretningsbetingelser ved at benytte den hostingmulighed, som PAJOR ApS stiller til rådighed. Hvis Kunden ikke ønsker at accepterer Curanets forretningsbetingelser, så forbeholder PAJOR ApS sig retten til, til enhver tid, ikke at tilbyde hosting til Kunden.   

Curanets forretningsbetingelser kan gennemlæses her.  

5.3 Hosting ved tredjeparter 

PAJOR ApS kan ikke ansvarliggøres for funktionsfejl, tab af data eller nedbrud på andre servere, end de servere, som er stillet til rådighed via PAJOR ApS.   

5.4  Brug af server og serverkapacitet 

Jf. Curanets forretningsbetingelser er det ikke tilladt at uploade eller tilgængeliggøre større mængder filer på servere, som stilles til rådighed af PAJOR ApS uden forudgående aftale. 

Hvis Kunden har behov for at kunne uploade eller tilgængeliggøre større mængder filer på servere, som stilles til rådighed af PAJOR ApS, så kan yderligere serverplads tilkøbes ved at rette henvendelse til PAJOR ApS.   

PAJOR ApS gør endvidere opmærksom på, at ulovligt materiale ikke må forefindes på nogen af de servere, som stilles til rådighed af PAJOR ApS. Såfremt ulovligt materiale spores på servere, som er til rådighed igennem PAJOR ApS, så slettes, blokeres eller spærres indholdet omgående. Indholdet rapporteres endvidere til rette myndighed. Kunden kan ikke rette et krav mod PAJOR ApS, som følge af denne sletning.

5.5 Ansvarsfraskrivelse 

PAJOR ApS kan ikke ansvarliggøres for indhold, som Kunden modtager eller afgiver via internettet eller via servere, som stilles til rådighed af PAJOR ApS, ligesom PAJOR ApS ikke kan ansvarliggøres for hvorvidt indholdet er tidssvarende, korrekt, retvisende eller lovligt jf. Dansk lovgivning.  

PAJOR ApS er dermed ikke ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for immaterielle tab eller krænkelser samt andre forhold opstået som følge af brug af online tjenester, servere stillet til rådighed af PAJOR ApS eller af anden information på Internettet.   

PAJOR ApS er endvidere ikke ansvarlig for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. udover de i databehandleraftalen beskrevne forhold. 

PAJOR ApS kan ikke ansvarliggøres for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang. 

PAJOR ApS kan endvidere ikke ansvarliggøres for uvedkommendes adgang til Kundens data, systemer eller skader opstået i forbindelse hermed.  

Kunden er derfor altid ene ansvarlig for alle eventuelle omkostninger som kan opstå som følge af eller i relation til bestilling eller anvendelse af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet.  

5.6 Driftssikkerhed
PAJOR ApS forbeholder sig retten til, til enhver tid, at kunne skaffe sig adgang til Kundens brugerdata uden varsel eller oplysning herom.   

I tilfælde hvor PAJOR ApS gør brug af ovenstående rettighed, er PAJOR ApS’ medarbejdere underlagt en tavshedspligt, som er gældende under samt efter medarbejderens ansættelsesperiode hos PAJOR ApS.  

Anden adgang til brugerdata, herunder adgang for tredjeparter, kræver en aktiv accept fra Kunden eller en retskendelse. 

 

6.0 Domæneregistrering og ejerskab

Ved domænebestilling erklærer Kunden, at Kunden er indforstået med at brug af domænenavnet ikke må krænke tredjeparter, tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller være i strid med dansk lovgivning.  

Domænenavnet registreres i Kundens eget navn. PAJOR ApS er i denne forbindelse derfor udelukkende formidler af ydelsen, hvorfor PAJOR ApS ikke har et ansvar i forbindelse hermed. PAJOR ApS kan dermed ikke ansvarliggøres for tab i forbindelse med flytning af eller oprettelse af domænenavnet.  

Kunden er forpligtet til selvstændigt at kontrollere om registreringen af / flytningen af domænet har fundet sted senest 8 dage efter bestillingen. Såfremt registreringen af / flytningen af domænet ikke har fundet sted skal Kunden rette henvendelse til PAJOR ApS. 

Ved køb af domæne eller fornyelse af registreringsperiode fakturerer PAJOR ApS Kunden års-gebyret for domænet. Fornyelse af registreringsperioden sker automatisk og uden varsel. Kunden er derfor forpligtet til selvstændigt at opsige registreringsperioden via PAJOR ApS senest 1. måned inden den årlige fakturering forfalder. Opsiger Kunden ikke registreringsperioden via PAJOR ApS senest 1. måned inden den årlige fakturering forfalder er Kunden forpligtet til at betale den af PAJOR ApS fremsendte faktura.

6.1 Ved opsigelse, flytning og sletning af webhotel 

Ved opsigelse, flytning eller sletning af webhotellet er domænets fremtidige virke PAJOR ApS uvedkommende, og PAJOR ApS har intet ansvar herfor.  

Domænenavnet bliver registreret via PAJOR ApS’s samarbejdspartner, som agerer domæneregistratorer. PAJOR ApS er derfor ikke efter opsigelse, flytning eller sletning af webhotel ansvarlig for tab som følge af eventuel manglende eller fejlagtig fakturering. 

6.2 Fejl i følge med domæneregistrering 

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til Kunden. PAJOR ApS vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget.  

Såfremt PAJOR ApS selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil PAJOR ApS enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn. 

6.3 Domæner under PAJOR ApS’ ejerskab
Domæneregistreringer under PAJOR ApS’ ejerskab er til enhver tid PAJOR ApS’ ansvar.  

Domæneregistreringer under PAJOR ApS’ ejerskab fornyes automatisk uden at Kunden varsles, adspørges eller underrettes. Domæner, som er ejet af PAJOR ApS, faktureres årsvis til Kunden. Ved manglende betaling bortfalder Kundens ret til at anvende domænet. 

 

7.0 Supportaftaler 

Særligt for supportaftaler i forbindelse med websites og webshops.  

Support på websites omfatter mulighed for hjælp til opdatering, løbende optimering og mulighed for at kontakte PAJOR ApS’s support team med supportrelaterede spørgsmål. Support faktureres pr. påbegyndt time til aftalt og oplyst timepris medmindre Kunden har accepteret en månedlig supportaftale, som angives i det af PAJOR ApS fremsendte tilbud.  

Kunden kan til enhver tid anmode om et login for at foretage ændringer på dennes website. PAJOR ApS kan dog ikke ansvarliggøres for fejl, beskadigelse eller mangler som følge heraf.  

Kunden kan til enhver tid fremsende tekst- og billede-ændringer til PAJOR ApS via e-mail, hvorefter PAJOR ApS’ supportteam vil varetage ændringerne. Alle ændringer sendes i korrektur og godkendes herefter af Kunden. Såfremt Kunden efter godkendelse af det opdaterede har ændringer, så betragtes henvendelsen som en ny supportopgave, hvorfor denne faktureres pr. påbegyndt time til aftalt og oplyst timepris medmindre Kunden har accepteret en månedlig supportaftale, som angives i det af PAJOR ApS fremsendte tilbud. 

7.1 Brug og tilladelser
Ved ordre om udvikling, opdatering eller optimering af websites giver Kunden PAJOR ApS tilladelse til at oprette, redigere og servicere Kundens data på aftalte platforme.Kunden giver endvidere PAJOR ApS tilladelse til på Kundens vegne at tiltræde handelsbetingelser, databehandleraftaler og andre former for standard aftaler hos tredjeparter, som sikrer levering eller fortsat levering af nødvendige serviceydelser ifølge med en angivet ordre.  

Kunden giver dertil PAJOR ApS tilladelse til at håndtere eller rådgive om Kundens domæner og der tilknyttede services forbundet med at sikre at PAJOR ApS kan levere de aftalte ydelser. 

Kunden er alene ansvarlig for egne rettigheder og eventuelle tilladelser til anvendelse af tredjeparts logoer, illustrationer, billeder, tekster og varemærker som leveres eller fremsendes PAJOR ApS for digital publicering. 

Vi gør særligt opmærksom på at PAJOR ApS har fuld og uindskrænket ejendomsret til al udarbejdet og leveret arbejde indtil Kunden har betalte for ordren via den af PAJOR APS fremsendte faktura.  

7.2 Templates, grafikelementer og plugins
Ejerskab i forhold til templates, grafikelementer, skræddersyet kode og plugins, som er stillet til rådighed af PAJOR ApS, tilhører PAJOR ApS indtil Kunden har betalt den samlede ordre via den af PAJOR Aps fremsendte faktura. 

Hvis den af PAJOR Aps fremsendte faktura ikke betales rettidigt, så bevare PAJOR ApS ejerskab over samtlige elementer, herunder templates, grafikelementer, skræddersyet kode og plugins, som tidligere har været stillet til rådighed, indtil den samlede faktura eller forfaldne rater er betalt.  

8.0 Ansvar og persondata

PAJOR ApS kan ikke ansvarliggøres for Kundens brug af en af PAJOR ApS’ services. Kundens brug af en af PAJOR APS’ services sker derfor i enhver henseende på Kundens eget ansvar. Kunden er derfor også altid fuldt ud ansvarlig for opbevaring og behandling af Kundens og Kundens kunders data og sikkerhed som beskrevet i parternes databehandleraftale. 

Det er Kundens selvstændige ansvar at informere PAJOR ApS om Kundens eventuelle behandling af personfølsomme data. Hvis Kunden behandler personfølsomme data, så vil PAJOR APS udvide den eksisterende databehandleraftale til også at omfatte personfølsomme data.  

8.1 PAJOR ApS’ Persondatapolitik 

Et kundeforhold hos PAJOR APS inkluderer automatisk registrering af Kundens navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mail i PAJOR ApS’ database. PAJOR ApS indhenter derfor følgende oplysninger:  


Navn
Adresse
CVR-nummer
Telefonnummer
E-mailadresse
Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne servicere eller leverer en ydelse til dig. Behandling af dine data sker efter reglerne i vores persondatapolitik, som redegør for hvordan oplysninger behandles og slettes, samt hvilke rettigheder du har som følge af vores registrering.   

Du kan gennemlæse vores Persondatapolitik her.  

8.2 Adresse-informationer
Kunden er forpligtet til altid at holde PAJOR ApS informeret om sin nuværende adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mail. Dette skal ske til info@pajor.dk  

9.0 Ændring af betingelser

PAJOR ApS’s handelsbetingelser kan af PAJOR ApS ændres uden varsel. 

 

10.0 Fejl hos tredjemand og force majeure

Udover ovennævnte er PAJOR APS aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl eller skader skyldes forhold uden for PAJOR ApS’s kontrol, herunder overbelastning af nettet, fejl i følgemed internetadgang og netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, force majeure hændelser mv. 

 

12.0 Lovvalg og værneting

Tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved den danske domstol i København. 

Skal vi matche dig med en tilskudspulje?

Kontakt bureaudirektør Kim Pajor på tlf. 78 70 62 22

Kontakt bureaudirektør
Kim Pajor
på tlf. 78 70 62 22

For den bedste brugeroplevelse anbefaler vi at du roterer din enhed.

close